Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO

VIP-APARTAMENTY

Regulamin powstał z myślą o bezpiecznym i przyjemnym pobycie w naszych apartamentach.

 

REZERWACJA

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 4. Klucze do apartamentu zostaną przekazane przez Pracownika lub obowiązuje samodzielne zameldowanie w oparciu o instrukcję wysyłaną przez Pracownika rano w dniu przyjazdu. Opłata za zameldowanie, w przypadku, gdy pracownik biura będzie miał poczekać na Gościa, wynosi 30PLN za każdą rozpoczętą godzinę po 20:00.
 5. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 6. VIP-APARTAMENTY zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  4. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  5. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
 7. VIP-APARTAMENTY zastrzega sobie prawo do pobrania całości ustalonej kwoty, jeśli rezygnacja z rezerwacji zostanie dokonana później niż 14 dni przed ustaloną datą przyjazdu.

 

USŁUGI

 1. Wszyscy Goście mogą nieodpłatnie korzystać z WiFi na terenie całego obiektu oraz parkingu zlokalizowanego na terenie apartamentów.
 2. Na życzenie Gości VIP świadczy następujące usługi dodatkowo płatne:
 • Sprzątanie z wymianą pościeli i ręczników,
 • Wymianę pościeli i ręczników.

Cennik usług do ustalenia z pracownikiem VIP-APARTAMENTY.

 

SZKODY

 1. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 3. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 4. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 60 zł za sztukę.
 5. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w VIP-APARTAMENTY oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania VIP-APARTAMENTY lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 6. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, VIP-APARTAMENTY pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję.
 7. Potrącenia należności VIP-APARTAMENTY z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 8. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

KARY UMOWNE

 1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie VIP-APARTAMENTY może również odmówić wydania kluczy.
 2. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).
 3. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, VIP-APARTAMENTY obciąży gościa kwotą w wysokości 1000 zł za wywabianie zapachu.
 4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 5. W przypadku zorganizowania imprezy na terenie obiektu oraz przebywania w nim osób niezameldowanych zostanie nałożona kara w wysokości 1000 zł. VIP APARTAMENTY  ma wówczas prawo rozwiązać natychmiastowo umowę bez zwrotu kosztów najmu.
 6. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel VIP-APARTAMENTY zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, VIP-APARTAMENTY uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 7. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić VIP-APARTAMENTY wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł za sztukę
 9. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.